Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Zajmuje on powierzchnię nieco ponad dwudziestu jeden kilometrów kwadratowych i obejmuje cześć Wyżyny krakowsko – Częstochowskiej znaną miedzy innymi z występowania licznych skał wapiennych oraz jaskiń i malowniczych dolin. 

W skład Parku wchodzą doliny Prądnika oraz Sąspówki wraz z otaczającymi je wierzchowinami  jurajskimi. Teren parku, ułożony wzdłuż tych dolin ciągnie się od zamku w Pieskowej Skale na północy po okolice Ojcowa na południu.

Tereny te są bardzo atrakcyjne dla turystów ze względu na ciekawą i malowniczą rzeźbę terenu, występujące licznie jaskinie oraz zabytki kultury materialnej. Powołany do życia w 1956 roku Park Narodowy ma za zadanie ochronę unikalnego krajobrazu krasowego, z licznymi ostańcami skalnymi oraz porastającą teren roślinność.

Do największych atrakcji parku należy dolina Prądnika, wcinająca się w wapienne skały, które tworzą jej strome zbocza. Jest to typowy jar krasowy z płaskim dnem i bardzo mocno nachylonymi stokami. W jej obrębie znajduje się Brama Krakowska, wspaniały przykład bramy skalnej, która wzięła swoją nazwę od prowadzącego tędy w średniowieczu szlaku handlowego do Krakowa. 

W wapieniach skałach, które obejmuje Ojcowski Park Narodowy zachodziły przez wieki procesy erozyjne. Prowadziło to do powstania licznych zjawisk krasowych, z których najbardziej spektakularnymi są jaskinie. Najwięcej jest ich w Wąwozie Jamki, który nie jest dostępny dla turystów. Można jednak zwiedzać kilka innych, w tym najbardziej znaną jaskinię Łokietka. Jej nazwa pochodzi od legendy, jakoby miał się tu ukrywać przyszły król Władysław Łokietek podczas walk o tron krakowski.

Obszar wierzchowin ponad dolinami rzecznymi stanowił świetne miejsce do budowy zamków obronnych. Obecnie w granicach Parku znajdują się dwa takie obiekty – ruiny zamku w Ojcowie oraz zachowany w całości zamek w pieskowej Skale. Obok tego drugiego wznosi się najbardziej znany ostaniec w Polsce, Maczuga Herkulesa.

Malownicze tereny Ojcowskiego Parku Narodowego dostępne są dla turystów przez sieć szlaków pieszych. Można dzięki nim poznawać ten niezwykle ciekawy i piękny rejon.